Wyświetlono posty znalezione dla słów: szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Temat: odstąpienie od umowy po dwóch latach od zakupu
Brak ustosunkowania się sprzedawcy w terminie 14 dni do żądania wymiany oznacza,
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
że sprzedawca to roszczenie uznał za uzasadnione. Oznacza to, że po upływie tego
terminu już jest za późno na badanie wadliwości aparatu, a sprzedawaca ma
obowiązek dokonać jego wymiany. Jeżeli sprzedawca nie wymieni towaru w
odpowiednim czasie, to konsument może od umowy odstąpić i żądać zwrotu pieniędzy
(art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne, gdy niezgodność towaru z umową jest
istotna (art. 8 ust. 4 powołanej ustawy).
W opisanej sprawie proponuję wysłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy wraz z żądaniem zwrotu pieniędzy (o ile niezgodność/wada jest istotna, to
znaczy uniemożliwia korzystanie z aparatu). W uzasadnieniu proszę wskazać, że
przez milczenie sprzedawca uznał wymianę za uzasadnioną (art. 8 ust. 3), a
jednocześnie nie dokonał jej w odpowiednim czasie. W związku z powyższym zgodnie
z art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
odstępuje Pani od umowy i żąda zwrotu pieniędzy.
Moim zdaniem upływ 2 letniego terminu od wydania towaru nie prowadzi do
wygaśnięcia Pani uprawnień. Wynika to wprost z art. 10 ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Przepis ten stanowi, że sprzedawca odpowiada
za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stawierdzenia przed upływem 2 lat.
W opisanej sytuacji stwierdziła Pani i zawiadomiła sprzedawcę o niezgodności
przed upływem 2 lat. Ze względu na prawidłowe zawiadomienie sprzedawcy ma Pani
jeszcze rok na dochodzenie naprawy, wymiany albo skorzystanie z prawa
odstąpienia od umowy. Dopiero po upływie roku od stwierdzenia niezgodności
roszczenia o naprawę lub wymianę przedawniają się, a prawo do odstąpienia od
umowy wygasa (art. 10 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej).
Biorąc pod uwagę powyższe może Pani od umowy odstąpić i zażądać zwrotu
pieniędzy, a jeżeli sprzedawca ich dobrowolnie nie zwróci, to dochodzić ich
zapłaty na drodze sądowej. W tym ostatnim przypadku proponuję skorzystać z
pomocy swojego rzecznika konsumentów.

Pozdawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Spóźniłem się kilka dni. Przepadnie gwarancja ?
Kwestia, o którą Pan pyta wynika z innego przepisu, który nie jest zawarty w
ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, stąd pewnie to
zamieszanie. Art. 6 k.c. rozstrzyga na kim spoczywa ciężar dowodowy. Przepis ten
stanowi, że "ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu
wywodzi skutki prawne". Oznacza to, że obowiązek wykazania niezgodności towaru z
umową spoczywa na konsumencie, gdyż to właśnie konsument z tego faktu wywodzi
skutki prawne, które polegają na możliwości domagania się naprawy, wymiany, itd.
Od tej zasady dowodzenia ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
wprowadza odmienne rozwiązanie (tj., że ciężar dowodzenia, że towar był zgodny z
umową spoczywa na sprzedawcy), ale znajduje ono zastosowanie tylko w przypadku,
gdy niezgodność ujawni się w okresie 6 miesięcy od zakupu (art. 4 ust. 1).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk

Temat: buty przemokły w 1 dniu uzytkowania
Wzywanie sprzedawcy do zwrotu gotówki było przedwczesne. Przepisy ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, które określają zasady
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, przyznają
konsumentowi w pierwszej kolejności prawo domagania się naprawy lub wymiany.
Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy jest ostatecznością. W związku z
powyższym proponuję wysłać sprzedawcy oświadczenie, że na podstwie art. 8 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zwraca
się Pani o doprowadzenie towaru do zgodności z umową poprzez wymianę butów.
Proszę napisać, kiedy buty zostały nabyte i na czym owa niezgodność polega.
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni.
Jeżeli tego nie zrobi to przepisy nakazują prrzyjąć, że roszczenie o wymianę
uznał za zasadne. Pismo w tej sprawie proponuję dostarczyć listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Ważne jest posiadanie dowodu dostarczenia
tego pisma oraz oczywiście jego kopii.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Czy suwaki i kółka nie podlegaja reklamacji?
Nie ma przepisów, które wyłączałyby odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwe zamki
błyskawiczne lub kółka do walizki. Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (...) sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową (art. 4).
Walizka, z której odpadły kółka jest towarem niezgodnym z umową i sprzedawca
jest zobowiązany do usunięcia tej niezgodności przez nieodpłatną naprawę lub
wymianę. Jeżeli tego nie zrobi, to konsument może od umowy odstąpić (art. 8
powołanej ustawy). W razie stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od
wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania (art. 4 ust. 1).
Informacja, że firma udziela miesięcznej "gwarancji rozruchowej", a po tym
czasie reklamacji nie uwzględnia jest niezgodna z prawem. Wprowadza konsumentów
w błąd, gdyż na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej
stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru (art. 10 powołanej
ustawy). Proponuję o takich praktykach zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, gdyż jest to organ uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawach
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a takim naruszeniem jest opisane
wprowadzanie konsumentów w błąd.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Unikanie odpowiedzialności gwarancyjnej
Unikanie odpowiedzialności gwarancyjnej
Uwaga na zakupy w hipermarketach REAL. Jeśli chcecie wydać więcej
jak 5 zł poważnie zastanówcie się! Hipermarket ten unika
odpowiedzialności za uszkodzony na gwarancji sprzęt a reklamowany w
ramach tej gwarancji. Biada Wam gdy pracownik serwisu REAL nie
wiedzieć czemu wpisze w dokument zgłoszenia reklamacji jako podstawę
prawną roszczenia klienta "umowę o sprzedaży konsumenckiej" a
nie "gwarancję"! Jeśli nie znacie przepisów to już jesteście
zgubieni. Jeśli jeszcze w przypływie szczerości lub głupoty
odpowiecie prawdę na sprytnie zadawane przez pracownika serwisu
pytania to koniec. W moim przypadku było to pytanie "kiedy klient
zauważył wadę/niezgodność towaru z umową". Zgodnie z przepisami o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jest to okres do
dwóch miesięcy. Nie liczcie na pomoc czy podpowiedź serwisu w
przypadku podania dłuższego terminu usterki. Wasz sprzęt oczywiście
zostanie przyjęty do naprawy/reklamacji a już po tygodniu otrzymacie
list polecony z ODMOWĄ NAPRAWY! Zastanawiające jest to czemu na
sprzęt posiadający "gwarancję" serwis REAL wypisuje reklamację na
podstawie "umowy o sprzedaży konsumenckiej", czemu przyjmuje do
reklamacji sprzęt jeśli wie że zgodnie z tymi przepisami (umowy o
sprzedaży konsumenckiej) naprawie tej nie podlega! narażając tym
samym klienta na koszty i stratę czasu. Czy jest to poważne
traktowanie klienta?Temat: Ciekawa klauzula w opisach aukcji - czy legalna?
Wyraziłem swoją wątpliwość w korespondencji do jednego z użytkowników Allegro,
stosującego ten zapis. Oto odpowiedź, którą otrzymałem:

"Umowa sprzedaży konsumenckiej, o której Pan wspomniał, to taka, którą zawiera
osoba prowadząca działalność gospodarczą (tzw. profesjonalista) z osobą
nabywającą rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (konsument).
Ja nie jestem profesjonalistą, nie prowadzę działalności gospodarczej i
ewentualna umowa jaką zawarłbym z ewentualnym kupującym, nie byłaby umową
sprzedaży konsumenckiej tylko zwykłą umową sprzedaży, wobec której nie ma
zastosowania cały reżim ochrony konsumentów.

To co tam napisałem, to wyłączenie rękojmi z tej zwykłej, kodeksowej umowy
sprzedaży pomiędzy stronami."

Moim zdaniem przepisy Działu II kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady
odnoszą się do umów kupna-sprzedaży również między osobami fizycznymi nie
prowadzącymi działalności gospodarczej. Odpowiedzialność sprzedającego wobec
kupującego w takim przypadku nie wynika z reżimu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176) lecz z kodeksu cywilnego.

Czy mogę liczyć na opinię odnośnie poprawności mojego rozumowania w tej sprawie?
Temat: reklama obuwia
Nowe przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego /Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm./) stanowią dla konsumentów swego
rodzaju pułapkę w zakresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Zgodnie z art.
13 powołanej ustawy z gwarancją mamy do czynienia tylko wóczas, gdy określa ona
obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy w towarze
wystąpi "usterka". Oznacza to, iż jakiekolwiek oświadczenia, iż na towar
udzielona jest gwarancja, ale nie zawierające obowiązków gwaranta, nie stanowią
z prawnego punktu widzenia gwarancji.
W opisanym przez Panią przypadku, gdzie na dowodzie zakupu potwierdzono jedynie
długość gwarancji, należy stwierdzić, iż gwarancja nie została w ogóle
udzielona.
Brak gwarancji nie oznacza jednak, iż nie ma Pani prawnych możliwości
dochodzenia swoich praw. Odpowiedzialność za jakość rzeczy może się w tym
przypadku opierać na przepisach powołanej wyżej ustawy. Zgodnie z art. 4 ustawy
odpowiedzialność za jakość towaru (ustawa posługuje się pojęciem zgodności
towaru konsumpcyjnego z umową) spoczywa na sprzedawcy, przy czym nie może on
tej odpowiedzialności ograniczyć (np. terminem, obowiązkiem współfinansowania
przez konsumenta kosztów naprawy, wymiany) lub wyłączyć. Na podstawie art. 8
może się Pani domagać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Wybór roszczenia
należy do Pani. W przypadku skorzystania z uprawnień nie jest Pani zobowiązana
do zapłaty jakiejkolwiek kwoty.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Gwarancja 12 czy 24 miesiace - jak to jest?
Witam

Warunki gwarancji okresla gwarant (producent, importer, sprzedawca), zarowno
zakres jak i okres gwarancji, jest to dodatkowe uprawnienie konsumenta
szczegolnie przydatne jesli obowiazuje powyzej 24 miesiecy. Udzielenie
gwarancji nie jest obowiazkowe, niemniej uprawnienia konsumentow zabezpiecza
ustawa o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.,
na podstawie ktorej mozna dochodzic roszczen z tytulu niezgodnosci towaru z
umowa przez okres 2 lat od dnia zakupu, ale nie pozniej niz 2 miesiace od
wykrycia wady. Ustawa nie dotyczy zakupow na potrzeby dzialalnosci
gospodarczej, w tym wypadku pozostaje 1 rok rekojmi.

Pozdrawiam
Sebastian KasprzakTemat: czas złożenia reklamacji i okres naprawy
Ad. 1. Termin 6 miesięczny dotyczy samego stwierdzenia niezgodności, a nie
zawiadomienia sprzedawcy (art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej). Sprzedawca może być zawiadomiony później, ale
konsument zgodnie z art. 6 k.c. będzie musiał udowodnić, że niezgodność zauważył
jeszcze przed upływem tego terminu. Ten problem dowodowy nie występuje, jeżeli
zauważenie niezgodności (wady) i zawiadomienie sprzedawcy następuje przed
upływem 6 miesięcy od nabycia towaru.

Ad. 2. Przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie określają precyzyjnie
terminu naprawy lub wymiany rzeczy. Stanowią jedynie, że konsument może od umowy
odstąpić, jeżeli sprzedawca nie naprawi albo nie wymieni towaru w odpowiednim
czasie (art. 8 ust. 4 powołanej ustawy). Jednocześnie przy obliczaniu
"odpowiedniego czasu" ustawodawca nakazuje wziąć pod uwagę rodzaj towaru i cel
jego nabycia . Przy składaniu reklamacji proszę napisać, że okulary te są
niezbędne do codziennego korzystania i związku z powyższym zwraca się Pani o ich
natychmiastową naprawę.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: sprawdzanie antyperspirantu przed zakupem
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej (...) sprzedawca obowiązany jest zapewnić w miejscu
sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające
konsumentowi dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości
(...). Przepis ten uprawnia konsumenta do zbadania rzeczy przed jego zakupem.
Prawo to ma jednak swoje granice. Konsument nie może tej rzeczy uszkodzić,
zużyć, ani zbadać w taki sposób, że jej sprzedaż będzie już niemożliwa, co
pewnie miało miejsce w tym przypadku. W takich sytuacjach sprzedawca mógłby
dochodzić odpowiedzialności na podstawie art. 415 k.c. za szkodę wynikającą z
faktu, że tego produktu nie może już sprzedać.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Jak wyegzekwowac swoje prawa.
Ad. 1. Zaniechanie przez sprzedawcę obowiązku rozpatrzenia reklamacji rodzi
jedynie sankcje o charaterze prywatnoprawnym, a nie administracyjnym. Oznacza
to, iż instytucje takie jak Inspekcja Handlowa lub Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nie mogą w takiej sytuacji nałożyć kary.
W sporze ze sprzedawcą może Pan jednak liczyć na pomoc prawną rzecznika
konsumentów, organizacji konsumenckich (np. Federacji Konsumentów), wystąpić do
Inspekcji Handlowej o podjęcie mediacji lub do sądu konsumenckiego o
rozstrzygnięcie sporu.
W opisanej przez Pana sprawie proponuję zwrócić się o pomoc do jednej ze
wskazanych instytucji. Żadna z nich nie ma jednakże uprawnień władczych i nie
może nakazać sprzedawcy sposobu postępowania w tej sprawie.
Ad. 2. Sprawa dopuszczalności opisywania spsobu postępowania sprzedawcy jest
trochę bardziej złożona. Można to uczynić tylko w taki sposób, który nie
narusza dóbr osobistych sprzedawcy i nie stanowi pomówienia (nie można np.
generalizować, że jest nieuczciwy).
Ad. 3. Pana uprawnienia wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst ustawy dostępny jest na
stronie www.uokik.gov.pl w dziele polityka konsumencka/regulacje prawne).
Jeżeli sprzedawca dobrowolnie nie spełni Pana żądań, to pozostaje Panu
dochodzenie ich na drodze sądowej przed sądem powszechnym lub sądem polubownym.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: Czy podpisać taką umowę?
Do umowy komisu stosuje się przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z
tytułu niezgodności towaru z umową, które są zawarte w ustawie z 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Tekst ustawy dostępny jest
na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka konsumencka/regulacje prawne.
Jedyna różnica między sprzedażą nowego i używanaego samochodu polega na tym, że
w drugim przypadku odpowiedzialność może być ograniczona do jednego roku.
Skrócenie odpowiedzialności do 1 roku wymaga oczywiście zgody konsumenta. Poza
tym jakiekolwiek ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności są nieskuteczne.
Komisant nie będzie również ponosił odpowiedzialności za niezgodność, o której
Pan wiedział lub powinien wiedzieć.
Przedstawiony Panu wzór umowy ma się nijak do obowiązujących przepisów i źle
wróży na przyszłość. Osobiście takiej umowy bym nie podpisał, bo oczywistym
jest, że komisant nie chce wziąć na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Oznacza to, że w razie choćby drobnych problemów będzie Pan musiał dochodzić
swoich praw na drodze sądowej.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Można nie przyjąć reklamacji?
Przepisy nie nakładają na sprzedawcę obowiązku zasięgania opinii osób trzecich,
w tym producenta, rzeczoznawcy, itd, co do zasadności reklamacji. Oznacza to,
że sprzedawca może samodzielnie ocenić zasadność reklamacji, ale oczywiście
może również skorzystać z pomocy osób trzecich (na własny koszt). Przepisy
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zawierają domniemanie,
że w przypadku ujawnienia się niezgodności w terminie 6 miesięcy od daty
zakupu, uważa się, że towar był niezgodny już w chwili zawarcia umowy. Oznacza
to, że w razie sporu co do zasadności reklamacji w okresie pierwszych 6
miesięcy od zakupu ciężar udowodnienia, że towar był zgodny z umową w chwili
sprzedaży spoczywa na sprzedawcy. Po tym okresie ciężar dowodzenia przechodzi
na konsumenta.
Ani konsument, ani rzecznik nie mogą zmusić sprzedawcy do przedstwienia opinii
osoby trzeciej (np. rzeczoznawcy), gdyż takie żądanie nie ma podstawy prawnej
(żądanie domagania się określonego zachowania może wynikać albo z przepisów,
albo z umowy).
Jeżeli jednak sprzedawca zdecyduje się na przygotowanie ekspertyzy przez osobę
trzecią, to nie może obciążać konsumenta jej kosztami.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: zwroty towaru w sklepie
Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia towaru w dwóch sytuacjach (myślę tu
oczywiście o sprzedaży w sklepie):
1. Jeżeli konsument reklamuje towar z powodu niezgodności towaru konsumpcyjnego
z umową. Obowiązek ten wynika z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (pełny tekst ustawy zawarty jest w wątku nr 73);
2. Jeżeli sprzedawca zapewnił konsumenta o możliwości zwrotu towaru.

W innych przypadkach sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zakupionej
rzeczy, co nie wyklucza faktu, że może to zrobić. Jest to już jednak kwestia
polityki sprzedaży prowadzonej przez sklep.

Pozdrawiam,
Marek Janczyk
Temat: Ciekawa klauzula w opisach aukcji - czy legalna?
Dokładnie tak. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedającym jest przedsiębiorca, który
zawiera umowę w zakresie działalności przedsiębiorstwa z osobą fizyczną, która
nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W
pozostałym zakresie obowiązują przepisy o rękojmi. Dotyczą one umów zawieranych
między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a także
umów zawartych przez przedsiębiorców, ale poza zakresem ich działalności
gospodarczej (np. bank sprzedaje firmowy samochód), itd.
Wątpliwości może natomiast budzić możliwość wyłączenia lub ograniczenia
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdyż zgodnie z art. 558 k.c. taka
modyfikacja odpowiedzialności w umowach z udziałem konsumentów jest
niedopuszczalna. Chodzi o to, czy w umowie sprzedaży zawartej między dwoma
konsumentami, kupujący ma status konsumenta. Z ustawowej definicji konsumenta
wynikałoby, że tak. Wykładnia funkcjonalna tej definicji prowadziłaby jednak do
innego wniosku.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca
podstępnie zataił wadę (art. 558 par. 2 k.c.).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: 2 lata rękojmi na auto (i inne rzeczy) od 1.01.03
2 lata rękojmi na auto (i inne rzeczy) od 1.01.03
Od nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa bardzo dla nas, Klientów
korzystna. Nie będzie już rękojmi, a raczej "niezgodność towaru z umową" (jak
gdyby nowa "rękojmia" - mówiąc w uproszczeniu). Zainteresowanym mogę przesłać
ustawę w PDF-ie (31 KB), a poniżej przytaczam cytat.
Rozmawiałem już z Rzecznikiem Praw Konsumenta - potwierdza moje spostrzeżenia.
OTO NAJWAŻNIEJSZY (moim zdaniem) cytat:

Art. 10, pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność
towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku
jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania
tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo
w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin
skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

GG2823614
kocuras@go2.plTemat: Niesprawność w kupionym samochodzie
Do opisanej przez Pana umowy sprzedaży samochodu znajdują zastosowanie przepisy
o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową zawarte w
ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, bo dotyczą one również sprzedaży rzeczy używanych. Problem może
polegać tylko na ustaleniu, czy opisana przez Pana usterka wynika ze zużycia
samochodu, czy rzeczywiście jest wadą (niezgodnością z umową). Proponuję
skorzystać z pomocy rzeczonawcy samochodowego, który te wątpliwości rozwieje.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że samochód jest niezgodny z umową, to na podstwie
powołanej ustawy może Pan domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy, a
jeśli sprzedawca tego nie zrobi, to może Pan żądać obniżenia ceny samochody, a
jeśli niezgodność jest istotna, to nawet od umowy odstąpić. Proponuję w
pierwszej kolejności porozmawiać z rzeczoznawcą samochodowym i od wyniku tej
rozmowy uzależnić dalsze postępowanie. Jeżeli firma nie będzie dobrowonie
realizować obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy, proponuję zwrócić
się o pomoc do swojego rzecznika konsumentów.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: dywan z TOPWERT-u
Odpowiedzialność sprzedawcy, uprawnienia konsumenta oraz oraz zasady
postępowania w przypadku nabycia rzeczy wadliwych są określone w ustawie z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.). Tekst ustawy
umieszczony jest na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka
konsumencka/regulacje prawne.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Aparat cyfrowy raz jeszcze
W przypadku wymiany aparatu nie zachodzi konieczność wydania nowej gwarancji.
Wystarczy dokonanie adnotacji, iż aparat został wymieniony.
O tym, czy w przypadku naprawy lub wymany rzeczy odpowiedzialność gwaranta
ulega przedłużeniu, decydują warunki gwarancji. W obrocie konsumenckim nie
obowiązuje już ustawowy zapis, wynikający z art. 581 k.c., iż w przypadku
wymiany rzeczy na wolną od wad termin gwrancji biegnie na nowo, a w innych
przypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony nie mógł korzystać z rzeczy.
Sprawa wygląda inaczej w razie wymiany rzeczy na podstawie przepisów o
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. W takim przypadku, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej, termin odpowiedzialności sprzedawcy biegnie
na nowo.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: kto płaci za odesłanie reklamowanego towaru
Witam

Jeśli reklamowała Pani grzejnik z tytułu gwarancji, to obowiązują
warunki gwarancji które są (przynajmniej powinny być) określone w
karcie gwarancyjnej. Z treści Pani listu wynika że warunki gwarancji
są znane, więc najprawdopodobniej nie zgłaszała Pani niezgodnosci
towaru z umową. Proszę sprawdzić protokół reklamacyjny który Pani
podpisała. W przypadku gdyby było inaczej, czyli zgłosiła Pani
niezgodność towaru z umową to postępowanie jest określone ustawą o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002
roku, w tym przypadku ma Pani prawo dochodzić zwrotu poniesionych i
udokumentowanych kosztów, więcej szczegółow znajdzie Pani we
wcześniejszych wątkach.
Pozdrawiam serdecznie
Sebastian KasprzakTemat: Gwarancja na odzież
> Czy warunki gwarancji na oferowaną odzież sklep może ustalić indywidualnie

Tak. Gwarancja, jej warunki, w tym zakres, jest po prostu rodzajem umowy.

> Czy reklamację mogę złożyć tylko do 3-go miesiąca po zakupie?

Nie, zdecydowanie nie. Reguluje to Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002
nr 141 poz. 1176), ktorej tresc mozna znalezc tu: tiny.pl/xrfwTemat: Reklamacja Buty
Pana uprawnienia określone są w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Koedksu cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.). Tekst ustawy dostępny jest na stronach
www.uokik.gov.pl w dziale polityka konsumencka/regulacje prawne.
Pana roszczenie o zwrot pieniędzy był bezzasadny, gdyż nie wykazał Pan
wystąpienia szczególnych okoliczności, od których takie prawo przysługuje.
Bardziej problematyczne jest ustalenie, czy sklep miał prawo dokonania naprawy
obuwia, podczas gdy Pan domagał się wymiany. W moim przekonaniu sklep takiego
prawa nie miał, ale przepisy w tym zakresie budzą niestety wątpliwości.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: czy można zastosować ustawę o sprzedazy konsumenck
Do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i umów zawartych na odległość
stosuje się również przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu
niezgodności towaru z umową, które są zawarte w ustawie o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli zatem towar okaże się niezgodny z
umową, to może Pani domagać się jego naprawy lub wymiany, a w szczególnych
okolicznościach od umowy odstąpić i domagać się zwrotu pieniędzy.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: czy można zastosować ustawę o sprzedazy konsumenck
czy można zastosować ustawę o sprzedazy konsumenck
Witam serdecznie!

Chciałabym prosić o udzielenie odpowiedzi na nastepujacy problem. Czy jeżeli
podpisałam umowę poza lokalem przedsiebiorstwa lub zawarłam umowę na odległość
, to mozna zastosować przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedazy
konsumenckiej. W przypadku gdy nie otrzymałam gwarancji, to w jaki sposób mogę
dochodzić swoich roszczeń poza uprawnieniami przysługujującymi na podstawie
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Bardzo proszę o odpowiedź

Pozdrawiam serdecznieTemat: reklamacja odtwarzacza mp3 i skracanie gwarancji
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu gwarancji nie pozbawia w tym przypadku konsumenta
możliwości dochodzenia swoich praw, gdyż może ich dochodzić od sprzedawcy (a nie
gwaranta) z tytułu niezgodności towaru z umową. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa
w tym przypadku 2 lata. Proponuję napisać sprzedawcy oświadczenie, z którego
będzie wynikać, że na podstawie art. 9 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej konsument zawiadamia sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności towaru
z umową, która polega na... i na podstawie art. 8 powołanej ustawy żąda naprawy
lub wymiany odtwarzacza. W piśmie proszę również podać datę zakupu. Sprzedawca
ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego żądania. Jedyny problem związany z
dochodzeniem roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową po upływie 6 miesięcy
od daty zakupu polega na tym, że w razie sporu co do istnienia niezgodności
(wady), konsument musi udowodnić, że niezgodność ta występowała już w chwili
sprzedaży rzeczy.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamcja
Gwarancja zwykle stanowi zapewnienie dotyczące sprawnego funkcjonowania
urządzenia, a nie jego innych walorów. W związku z tym negatywna odpowiedź jest
uzasadniona. Opisana przez Pana usterka może (ale nie musi) świadczyć o tym, że
produkt ten jest niezgodny z umową, co oznacza, że może Pan dochodzić
odpowiedzialności od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. Przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy zawarte są w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (...). Tekst
ustawy dostępny jest na stronie
www.uokik.gov.pl/pl/regulacje_prawne/polskie_i_unijne_akty_prawne/ochrona_konsumentow/polskie_akty_prawne/.
Zgodnie z art. 8 może się Pan domagać wymiany lub naprawy urządzenia. Warunkiem
skorzystania z tych uprawnień jest zawiadomienie sprzedawcy o tej niezgodności w
terminie 2 miesięcy od jej zauważenia (w tym przypadku od odebrania telefonu).
Jeżeli ten warunek został spełniony, proponuję powołać się na art. 8 ustawy i
zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany telefonu. Sprzedawca ma obowiązek
ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: PROBLEM Z SERWISEM SKODY. PROSZE O RADE
Witam! serwisy faktycznie sa oporne w realizowaniu zobowiazan producenta.jesli
auto zostało kupione przez konsumenta tam, gdzie jest serwisowane, to proponuje
postraszyc dealera ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej.
ustawa zastapiła dawna rekojmie i daje bardzo silna ,prawną,2 letnia ochrone z
tytułu niezgodnosci produktu z umowa. zobowiazanie gwarancyjne(2 letnia
gwarancja )jest tworzona przez producenta i nie daje pełnej ochrony.dealerzy o
tym wiedza,ale sie z wiadomych wzledów nie przyznaja :-) jesli auto kupione
jest "na firme"(czyli nie przez konsumenta)to pozostaje jedynie gwarancja, albo
roczna rekojmia.jestesmy w europie ,walczmy o swoje prawa. Pozdrawiam
ŁukaszTemat: może zadbać o rzeczników
Czy to jest żart?
Komentarze do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o kredycie konsumenckim, publikacje
dotyczące ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej są dostępne w
sprzedaży i nie ma potrzeby wydawania ich nakładem UOKiK. Polecam odwiedzić
księgarnię.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Kto ma wymienić telefon ?
Wobec konsumenta odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową ponosi sprzedający. W tym przypadku sprzedającym jest Pan i
konsumenta-nabywcy oraz prawodawcy zupełnie nie interesuje w jaki sposób
zamierza Pan wypełnić swój obowiązek, ponieść odpowiedzialność z tytułu
niezgodności towaru z umową.

Jeśli uzna Pan, że kupującemu należy wymienić urządzenie na wolne od wad,
wówczas spoczywa na Panu obowiązek dokonania takiej wymiany. Proszę pamiętać, że
wymiana urządzenia nie jest jedynym rozwiązaniem. Proponuję zapoznać się z
treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176) -
tekst ujednolicony tutaj tiny.pl/xrfw

Należy podkreślić dwie rzeczy:

1. w serwisach aukcyjnych, na bazarach, targowiskach, obowiązują zupełnie
normalne przepisy prawa,
2. konsument może skorzystać z gwarancji, lecz nie musi. Ustawa obowiązuje
natomiast z mocy prawa, automatycznie.
Temat: reklamacja butów
Rozmumiem, że sprzedawca ustosunkował się do Pana żądania dokładnie 14 dnia,
licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji. Oznacza to, że nie można
przyjmować automatycznie, że uznał Pana żądanie za uzasadnione.
Sprzedawca stwierdził, że nie ma podstaw do uznania reklamacji. Oświadczenie
takie jest mało poważne, gdyż zgodnie z przepisami powoływanej ustawy w
przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od dnia wydnania
towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili sprzedaży (art. 4 ust. 1).
Oznacza to, że sprzedawca, aby uwolnić się od odpowiedzialności, musi takie
domniemanie obalić, tzn. udowodnić, że w chwili sprzedaży towar był zgodny z
umową. Dowodu takiego bynajmniej nie stanowi stwierdzenie o nieuznaniu
reklamacji. Oznacza to dla Pana, że sprzedawca obowiązany jest obecnie buty
naprawić lub wymienić, a jeśli nie zrobi tego w odpowiednim czasie, będzie Pan
mógł od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy. Proponuję wysłać do
sprzedawcy wezwanie do naprawy lub wymiany butów, w którym powoła się Pan na
art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
wskazując, że sprzedawca nie udowodnił, że w chwili wydania towaru buty były
zgodne z umową.
Przedstawił Pan również wątpliwość, czy sprzedawca może samodzielnie dokonać
oceny zasadności reklamcji. Przepisy powoływanej ustawy nie zabraniają
sprzedawcy dokonania takiej oceny.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: czy jest jakies prawo...
Ad. 1. Przepisów jest bardzo dużo. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru
odpowiedzialność sprzedawcy uregulowana jest w ustawie o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli usterka powoduje dodatkowo zagrożenie dla życia
i zdrowia, to również znajdują zastosowanie przepisy dotyczące bezpieczeństwa
produktów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Teksty podstawowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów znajdują się na
stronie www.uokik.gov.pl.
Ad.2. Towar przeceniony również podlega reklamacji. Sprzedawca nie odpowiada za
niezgodności (wady, usterki), o których konsument wiedział w chwili zakupu.
Jeżeli zatem produkt został przeceniony ze względu na określoną wadę (np.
kanapa ze względu na uszkodzenie materiału), konsument nie może domagać się w
tym zakresie odpowiedzialności od sprzedawcy. Może jednak dochodzic swoich
praw, jeżeli w towarze ujawnią się inne niezgodności (np. pęknięcie oparcia).

Ad. 3. Odstąpienie od umowy jest obecnie nadzwyczajnym uprawnieniem konsumenta.
Przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności sprzedawca ma
doprowadzić towar do stanu, w jakim konsument chciał go kupić.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: sprzedawca nie chce przyjąc reklamacji butów
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji i odesłać konsumenta do
producenta. Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, to właśnie sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem
konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, a nie producent. Proponuję
jeszcze raz złożyć reklamację u sprzedawcy, tj. zawiadomić go o niezgodności
towaru z umową i zażądac wymiany butów. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania
się do tego żądania w terminie 14 dni. W przypadku odmowy przyjęcia tego
zgłoszenia należy zawiadomić Inspekcję Handlową.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Sprzedaż z licytacją-wadliwy towar.
W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem internetu i zakupu rzeczy dokonanej
w drodze licytacji konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Wyłączenie to oczywiście nie ma zastosowania w przypadku, gdy w nabytym towarze
ujawni się niezgodność (wada). Kwestię tę regulują już inne przepisy, tj. ustawa
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (...).
W opisanym przypadku proponuję napisać do sprzedawcy, że na podstawie art. 8
powołanej wyżej ustawy zawiadamia Pani o stwierdzeniu niezgodności wyciskarki z
umową, która polega na ... i w związku z tym żąda Pani wymiany na nową lub
naprawy. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego żądania. W przypadku
wymiany sprzedawca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów przesyłki towaru
w obie strony. W razie sporu obowiązek wykazania, że wyciskarka nie działa
spoczywa na Pani.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Reklamacja suwaka w obuwiu
Zgodnie z art. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny
z umową. Nie ma przepisów szczególnych, które wyłączałyby odpowiedzialność
sprzedawców butów w sytuacji, gdy wadliwe działa suwak. Jeżeli suwak nie działa,
to znaczy, że buty są niezgodne z umową, a konsument na podstawie art. 8
powołanej ustawy może domagać się doprowadzenia towaru do zgodności z umową
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sprzedawca ma obowiązek
ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: gwarancja , cena ,co dalej?
Przepisy nie stanowią tak, jak twierdzi sprzedawca, ale jego propozycja jest
warta uwagi. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
stanowią, że konsument w pierwszej kolejności może domagać się naprawy lub
wymiany. W opisanym przez Pana przypadku naprawa jest niemożliwa, więc pozostaje
wymiana. Przedmiotem wymiany ma być jednak taki sam towar, a nie podobny. Jeżeli
sprzedawca nie może wymienić produktu, bo na przykład przestał być produkowany,
to konsument może od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy. Propozycja
sprzedawcy wydania innego telewizora (nawet o lepszych parametrach) jest tylko
propozycją, którą może Pan przyjąć lub odrzucić. Proszę jednak zwrócić uwagę, że
w przypadku odmowy zwrotu pieniędzy będzie musiał dochodzić ich zapłaty na
drodze sądowej, gdzie będzie Pan musiał udowodnić, że telewizor ten był
niezgodny z umową (wadliwy) już w chwili sprzedaży, co może być trudne. Biorąc
pod uwagę całokształt Pana sytuacji prawnej, proponuję propozycję sprzedawcy
przyjąć.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: zakup aparatu
W opisanej sytuacji ma Pan do wyboru dwie drogi postępowania. Po pierwsze,
skoro umowa została zawarta za pośrednictwem internetu, to zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów miał Pan (lub nadal ma) możliwość
odstąpienia od umowy. Termin na odstąpienie wynosi 10 dni, liczonych od
otrzymania aparatu, pod warunkiem, iż otrzymał Pan również wzór odstąpienia od
umowy. Jeżeli takiego wzoru Pan nie otrzymał, to termin na odstąpienie wydłuża
się do 3 miesięcy. Jeżeli jest to jeszcze możliwe, to proponuję skorzystać z
tej drogi. Jeżeli nie, to druhgą możliwością będzie skorzystanie z uprawnień
określonych ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Może Pan
żądać doprowadzenia tego towaru do stanu zgodności z umową poprzez wymianę. W
tym celu proszę wysłać sprzedawcy pisemne oświadczenie, iż w związku z
opisanymi usterkami doamaga się Pan wymiany apartau na wolny od wad. Jeżeli
sprzedawca nie spełni tego żądania w rozsądnym czasie, może Pan od umowy
odstąpić i zażądać zwrotu ceny.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Karta grafiki w komputerze
1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Na jej podstawie sprzedawca odpowiada przez okres 2 lat z tytułu
niezgodności towaru z umową. Proponuję zatem zwrócić się do sprzedawcy i zażądać
wymiany tej karty na nową wolną od wad. Warunki gwarancji nie mają w tym
przypadku znaczenia, gdyż odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową opiera się na innej podstawie prawnej.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja butów po raz 4
Przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy z tytuł rękojmi nie obowiązują już w
umowach zawieranych z konsumentami. Instytucja rękojmi została zastąpiona
odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm./).
Zgodnie z powołami przepisami za niezgodność towaru z umową odpowiada
sprzedawca. Nie można tej odpowiedzialności wyłączyć bądź ograniczyć.
Niedopuszczalne jest również kierowanie konsumenta do producenta lub
hurtownika.
W przedstawionej przez Panią sytuacji może Pani od umowy odstąpić i zażądać
zwrotu ceny. Opisana przez Panią wada jest istotna gdyż uniemożliwia
korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
W celu rozwiązania powyższego sporu polecam w pierwszej kolejności skorzystać z
pomocy sądu polubonego, który działa przy Inspekcji Handlowej (Al.
Marcinkowskiego 3).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Reklamacja części elektronicznej
Uprawnienia konsumenta oraz zasady odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy
sprzedany towar okaże się wadliwy zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Przepisy te przede
wszystkim uprawniają kosumenta do żądania naprawy lub wymiany towaru niezgodnego
z umową (wadliwego). Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy jest
uprawnieniem nadzwyczajnym, które aktualizuje się w sytuacji, gdy rzecz nie
została naprawiona/wymieniona w odpowiednim czasie, naprawa/wymiana są
niemożliwe lub gdy naprawa/wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.
Przepis ten nie okresla niestety po której próbie naprawy lub wymiany konsument
może od umowy odstąpić. W opisanym przez Pana przypadku proponuję jeszcze raz
wystąpić o wymianę, a jeżeli ponownie głowica okaże się wadliwa, to od umowy
odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Kto pokrywa koszty przesylki przy reklamacji?
Powyższa sprawa jest trochę bardziej złożona, a odpowiedź na udzielone pytanie
jest uzależniona od od statusu prawnego sprzedawcy i nabywcy.

Jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą a nabywcą jest konsument (osoba fizyczna,
która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z działalnością
gospodarczą lub zawodową), to sprzedawca pokrywa koszty przesyłki (art. 8 ust.
2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej), o ile oczywiście towar jest niezgodny z umową. Odmienne
postanowienia umowy są nieważne.

Jeśli sprzedawca nie jest przedsiębiorcą a nabywcą jest konsument, to zgodnie z
art. 566 k.c. koszty przesyłki ponosi sprzedawca. Odmienne postanowienia umowy
są nieważne.

Jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą a nabywca nie jest konsumentem, to również
zgodnie z art. 566 k.c. koszty ponosi sprzedawca, chyba że strony w umowie
(albo w np. warunkach licytacji) postanowią inaczej.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: buty przemokły w 1 dniu uzytkowania
W razie sporu ciężar dowodu, że buty są niezgodne z umową spoczywa na
konsumencie. Wynika to wprost z art. 6 k.c., który stanowi, że ciężar
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu sprawa komplikuje się jeszcze bardziej,
ponieważ konsument musi udowodnić już nie tylko fakt istnienia niezgodności
(wady), ale również to, że istniała ona już w chwili zakupu (art. 4 ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
Okoliczność, że wymiana lub naprawa nie interesuje Pani nie ma żadnej
doniosłości prawnej (nie od tego zależą uprawnienia z tytułu niezgodności).
Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy wymagałoby również udowodnienia
(art. 6 k.c.), że nie jest możliwe doprowadzenie towaru do zgodności z umową
przez naprawę lub wymianę. Jest to dość karkołomne przedsięwzięcie.
Sporami w sprawach obuwia zajmują się polubowne sądy konsumenckie, które
działają przy Inspekcji Handlowej. Proponuję złożyć stosowny wniosek do tego
sądu. Jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę, to sąd powoła rzeczoznawcę i rozstrzygnie
spór.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: zwrot plazmy
Proponuję złożyć w sklepie reklamację i zażądać wymiany telewizora na nowy lub
od umowy odstąpić i zażądać zwrotu ceny, jeśli wymiana telewizora na nowy bez
opisanych usterek byłaby niemożliwa. W moim przekonaniu opisana przez Pana
usterka oznacza niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową i daje Panu podstawę
do dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Nie powinno budzić
wątpilowości stwierdzenie, iż telewizory sprzedawane na rynku polskim powinny
być dostosowane do prawidłowego odbioru programów również za pośrednictwem
telewizji kablowych, a także umożliwać odbiór programów z magnetowidu. Jeśli
telewizor miałby zapewniać dobry odbiór programów wyłącznie z satelity, to
sprzedawca powinien o tym fakcie poinformować konsumenta przed dokonaniem
zakupu.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: zakup samochodu drogą elektroniczną
Moim zdaniem najkorzystniej dla Pana będzie zapłacić i auto odebrać. Z
przedstawionego opisu wynika, że między stronami doszło do zawarcia umowy
sprzedaży samochodu. Na tej podstawie przedsiębiorca może domagać się zapłaty
umówionej ceny i żądać odebrania auta. Jeżeli odmówi Pan, to najprawdopodobniej
dealer wytoczy powództwo o zapłatę zaległej ceny, kosztów przechowywania auta,
kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Przedstawiony przez Pana
zarzut niezgodności towaru z umową jest dość słaby, gdyż zgodnie z art. 7 ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca nie odpowiada za
niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności
wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Przy zakupie wiedział
Pan, że samochód był zarejestrowany i powienien był Pan wiedzieć co to może
oznaczać.
Biorąc pod uwagę Pana słabą sytuację prawną polecam zapłacić.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Prawa konsumenta...
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176
z późn.zm.) już przy pierwszej "usterce" można się domagać wymiany towaru na
nowy. Bardziej złożoną kwestią jest natomiast odstąpienie od umowy i żądanie
zwotu ceny. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową
jest istotna, a ponadto zachodzi jedna z trzech sytuacji:
a) sprzedawca nie naprawił albo nie wymienił rzeczy w odpowiednim czasie, przy
czym ustawa przy określeniu odpowiedniego czasu nakazuje wziąć pod uwagę rodzaj
towaru i cel jego nabycia);
b) wymiana albo naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów;
c) naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Upominki w gazetach
Ad. 1 Sprzedawca - na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, bo np. wyczerpał się nakład
gazety, to może Pani od umowy sprzedaży odstąpić i domagać się zwrotu ceny.
Ad.2 Proponuję kontakt telefoniczny z biurem pod nr 061 833 19 51.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: reklamacja butów bez paragonu, płatnosć kartą?
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie koedeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm.) nie nakładają na konsumenta obowiązku udowodnienia faktu zawarcia
umowy jedynie za pomocą paragonu. Oznacza to, iż konsument może udowodnić ten
fakt również w inny sposób, np. wyciągiem z karty kredytowej (płatniczej).
Proponuję złożyć reklamację, a jeżeli sprzedawca stwierdzi, iż wymagany jest
paragon, to niech wskaże podstawę prawnę, na której opiera takie żądanie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Brak podstaw do roszczen reklamacyjnych
Brak podstaw do roszczen reklamacyjnych
Witam w dniu 10.08.2005 zakupilem obuwie. Obuwie zanosiołem do reklamacji w
dniu 11.03.2006 z zaznaczeniem przez sprzedającego iż wade stwierdziłem 3
miesiące przed złożeniem reklamacji ze stwierdzeniem przetarcia skory lewego
i prawego obuwia (mowiac prosto zrobiła sie dziura) oraz przetarcie podeszwy.
W odpowiedzi dostałem taka notke od rzeczoznawcy: Zgodnie z ustawą z 27.07.02
o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej kupujący traci prawo do
roszczeń reklamacyjnych jeżeli nie zawiadomi sprzedającego o niezgodności do
2 - miesięcy od jego stwierdzenia. W zwiazku z tym brak jest podstaw
reklamacyjnych. Nie znałem tego obowiazku konsumenckiego ani nikt mnie o nim
nie informował przy zakupie (chyba ze sam powinienem sie dowiedziec ale czy
jestem zobowiazany do czytania kazdego przepisu ktory sie pojawia?) Czy mam
realne szanse jakos bronic swoich interesów w tym wypadku? Oraz czy jesli
pojawi sie nowa wada w obuwiu czy bede mogl ponownie zglosic reklalamcje?
Pozdrawiam serdecznieTemat: Zgubiony paragon
marian-krzemin napisał:

> Mógłbyś udowodnić w jakiś sposób, że zakupiłeś obuwie w tym sklepie i
> sprzedawca przyjąłby rekalmacje, natomiast jeśli reklamacja zostałaby uznzna
i miałbyś otrzymać zwrot gotówki to nie można było by tego bez paragonu wykonać.
> Podstawowym obowiązkiem klienta jest posiadanie paragonu.

Moim skromnym zdaniem udowodnić zawarcie umowy sprzedaży (towaru
konsumpcyjnego) można w dowolny sposób, a jeżeli już się to uda, to (bez
względu na posiadanie paragonu) kupującemu przysługują wszystkie uprawnienia
wynikające z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
włącznie z prawem do odtąpienia od umowy (zwrotu ceny).
Może specjalista rozsądzi... :-)Temat: reklamacja - 21 dni?
Jeżeli wyraziła Pani zgodę na ten termin, to jest on wiążacy. Przepisy ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wprowadzają zakaz pogarszania
sytuacji konsumenta jedynie do momentu zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności.
Później za zgodą konsumeta jego prawa mogą być ograniczone.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Przemakające obuwie
Panie Marku.

Zapis który widnieje na kartonie mówi, że reklamacji nie podlega przemakanie obuwia. Przy tym producent powołuje się na D.U. z 2002, nr 141 poz.1176 (zmiany Dz.U. nr 114/96). Wynika z tego że jest to Ustaw o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dodam jeszcze, że wczoraj zaczął przeciekać także lewy but i znowu mokry jest tylko spód skarpety.

Otrzynałem także odpowiedź na maila od miejskiego rzecznika konsumentów w Toruniu. Cytuję: "Informuję, iż dla wyjaśnienia sprawy i podania pełnej informacji prawnej potrzebne są dodatkowe informacje, (m.in. czy sprzedawca informował Pana o możliwości przeciekania obuwia, czy na kartonie była taka informacja). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż inaczej potraktujemy przeciekanie, a inaczej przemakanie obuwia. Przemakanie czasem jest dopuszczalne, np. w
warunkach opadu deszczu . Wadę w postaci przeciekania należy reklamować,
gdyż taka wada mogła powstać z winy producenta. Proszę o podanie sklepu, w
którym zakupił Pan przedmiotowe obuwie, gdyż czasem interwencja
telefoniczna Rzecznika do sprzedawcy pozwala rozwiązać problem."

Pozdrawiam i czekam na sugestie. W poniedziałek planuje jeszcze zadzwonić do rzecznika w Toruniu.Temat: reklamacja uznana, ale
reklamacja uznana, ale
Reklamowałam marynarkę. Reklamacja została uznana. W sklepie nie mają już
takich samych na wymianę (letnia kolekcja), więc pani kazała mi wybrać sobie
coś z tej kolekcji, niestety nic mi się nie spodobało...nie chce kupować na
siłę. Umówiłam się że przyjdę teraz w sobotę, ale nie wiem czy oś dla siebie
wybiorę.
Sprzedawca stwierdził że oni pieniędzy i tak nie oddają więc muszę coś wybrać.
Proszę o opinię czy moga mnie do tego zmusić.
Chcę napisać pismo, iż odstępuję od umowy kupna - sprzedaży jeśli nie mogą
naprawić wady ani wymienic na ten sam model.
Proszę o podanie ustawy regulującej ta kwestię, chciałabym się na nią powołać
(czy może to być ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)???
Proszę o odp.
Z poważaniem
ASTemat: Można reklamować gratis?
W przypadku towarów oddawanych rzeczywiście za darmo przez sprzedawcę, tzn. gdy
wysokość ceny towaru podstawowego nie jest uzależniona od otrzymania dodatku,
do odpowiedzialności sprzedawcy nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej. W sytuacjach takich znajdą zastosowanie
przepisy o darowiźnie. Zgodnie z art. 892 k.c. jeżeli rzecz darowana ma wady,
darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu
przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie własciwym.
Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.
Oznacza to, że dochodząc odpowiedzialności od sprzedawcy z tytułu wady rzeczy
podarowanej należy wykazać, że sprzedawca o wadzie wiedział oraz, że nie
zawiadomił o tym konsumenta w czasie odpowiednim. Odpowiedzialność w takich
przypadkach opiera się oczywiście na zasadzie winy, a nie na zasadzie ryzyka,
na której opiera się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z
umową oraz rękojmi.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja butów
Jeżeli sprzedawca ustosunkował się do Pana żądania dopiero po 14 dniach, tzn,
że uznał Pana żądanie wymiany. Obecnie sprzedawca obowiązany jest buty
wymienić, a jeśli nie uczyni tego w odpowiednim czasie, to będzie mógł Pan od
umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy.
Ządanie wymiany towaru nakłada na sprzedawcę obowiązek ustosunkowanie się do
tego żądania w terminie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, to uważa się, że uznał
żądanie konsumenta za uzasadnione (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej /Dz.U. nr 141, poz. 1176 z
późn.zm./).
Proponuję wezwać sprzedawcę do wymiany butów.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: meble bez instrukcji montażu
Na wstępie: nikt nie ma obowiązku wystawiania gwarancji.

W tym przypadku na miejscu Kolegi odstąpiłbym od umowy kupna-sprzedaży w ciągu
10 dni od jej zawarcia, została bowiem zawarta na odległość. Bez podania przyczyny.

Zachęcam do zapoznania się z następującymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z dnia 5 września 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami),
- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami).
Temat: Reklamacja w CCC
Sprzedawca ma w tym przypadku rację. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej, określającej zasady odpowiedzialności
sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, konsument ma obowiązek
zawiadomienia sprzedawcy o "usterce" w terminie 2 miesięcy od jej zauważenia.
Niedochowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie uprawnień konsumenta.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja obuwia
W moim przekonaniu może się Pani domagać zwrotu pieniędzy, gdyż do tego
zobowiązał się sprzedawca. Nie ma znaczenia fakt, że zmieniło się kierownictwo
sklepu. Istotne jest to, że sprzedawca uznał tę reklamację (bo naprawił buty),
co było jedynym warunkiem zwrotu pieniędzy. Zachowanie sprzedawcy nie znajduje
również uzasadnienia w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Przepisy co prawda nie stanowią, po ilu naprawach lub wymianach konsument może
odstąpić od umowy, ale przyznają konsumentowi takie prawo w sytuacji, gdy
naprawa lub wymiana narażałaby go na znaczne niedogodności. Niewątpliwe 3
reklamacja stanowi taką uciążliwość. Sprzedawca nie ma również racji twierdząc,
że rozklejenie się butów jest nieistotną niezgodnością.
Proponuję wystąpić do sprzedawcy z wezwaniem do zapłaty.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: zamiar złożenia reklamacji cyfraka -co wiedzieć?
Proponuję nie wysyłać aparatu do serwisu i nie dokonywać naprawy w ramach
gwarancji. Zamiast tego może Pan dochodzić odpowiedzialności od sprzedawcy z
tytułu niezgodności towaru z umową. Zasady tej odpowiedzialności zawarte są w
ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej ... (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.). Tekst ustawy dostępny
jest na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka konsumencka/regulacje prawne.
Na podstwie wskazanych wyżej przepisów sprzedawca odpowiada z tytułu
niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat, o ile konsument zawiadomi go o
niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej zauważenia. Zgodnie z art. 8 może Pan
żądać doprowadzenia aparatu do zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę
lub wymianę. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do Pana żądania w
terminie 14 dni.
Proponuję zatem przygotować pismo, w którym zawiadomi Pan sprzedawcę o
niezgodności i zażąda doprowadzenia aparatu do zgodności z umową poprzez
naprawę lub wymianę. Oświadczenie to proszę doręczyć sprzedawcy i zadbać o to,
aby na kopii potwierdził jego przyjęcie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Oprogramowanie dolaczane do urzadzenia
Może się Pan domagać od sprzedawcy doprowadzenia sprzętu do zgodności z umową
przez dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim. Wymóg zapewnienia
informacji w języku polskim wynika z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst ustawy dostępny jest
na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka konsumencka/regulacje prawne).
Jeżeli okaże się, że dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim będzie
niemożliwe, to będzie mógł Pan od umowy odstąpić lub zażądać obniżenia ceny.
Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy niezgodność jest
istotna.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: sofa
Zasady odpowiedzialności sprzedawcy reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm.). Tekst ustawy dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl w dziale
polityka konsumencka/regulacje prawne.
Jeżeli w pierwszej reklamacji wpisała Pani żądanie naprawy lub wymiany sofy, to
teraz może Pani od umowy odstąpić i zażadać zwrotu pieniędzy. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy proszę przesłać sprzedawcy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru. Jako uzasadnienie proszę napisać, że sprzedacwa nie
naprawił ani nie wymienił mebla w odpowiednim czasie (art. 8 ust. 4 powołanej
wyżej ustawy).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: odstąpienie od umowy-żądanie zwrotu pieniedzy.
odstąpienie od umowy-żądanie zwrotu pieniedzy.
Stan faktyczny:
Laptop zakupiony w lipcu 2008 r.
W maju 2009 wysiadło gniazdo sieciowe,parę dni wcześniej laptop
szybko przegrzewał się i wyłączał w trakcie pracy. Niezwłocznie po
stwierdzeniu usterki sprzęt został oddany do sklepu w którym został
zakupiony.Sprzedajacy przyjmując sprzęt wystawił dokument
potwierdzający oddanie sprzętu do naprawy z określeniem jej terminu-
do 14 dni. Do dnia dzisiejszego sprzęt nie został naprawiony (ponad
3 m-ce). Po licznych telefonicznych interwencjach dot.
przedłużającej się naprawy sprzętu, sprzedający wydał sprzęt
zastepczy-używany na czas dalszej naprawy.
Pytanie:
czy w obecnym stanie faktycznym mogę skorzystać z uprawnień
wynikajacych z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej , a konkretnie odstąpić od umowy i żądać zwrotu
pieniędzy za sprzęt , uzasadniając, że sprzedawca nie zdołał
naprawić sprzętu w odpowiednim czasie a poza tym kupujący został
narażony na znaczne niedogodności?
Poza tym proszę o rady dot. powyższej kwestii:
wystarczy pismo z uzasadnieniem skierowane do sprzedajacego? jakie
zdarzenia mogą nastąpić? jakie są szanse na przyznanie racji
kupującemu przy ewentualnym wstąpieniu na drogę sądową?czy nie
przegapiłam czegoś (jakiegoś obowiązku kupującego) po drodze
wymaganego ustawą "konsumencką?
Z góry dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam.Temat: Pokwitowałam kurierowi odbiór złej przesyłki.HELP
Zastrzeżenie, że reklamacje można składać tylko wtedy, gdy niezgodność zauważy
się przy odbiorze rzeczy jest nieskuteczne i niedopuszczalne. O zastrzeżeniu
takim może Pani zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż takie
działanie przedsiębiorcy stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej stanowią
wprost, że uprawnień konsumentów nie można wyłączyć, ani ograniczyć. W związku z
powyższym proponuję zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową i
zażądać wymiany opony. Koszty dostarczenia opony do sprzedacy i do konsumenta
ponosi sprzedawca. W razie problemów proponuję zwrócić się o pomoc do swojego
rzecznika konsumentów.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: pojęcie zużycia.
Przepisy nie posługują się w ogóle pojęciem zużycia. Odpowiedzialność
sprzedawcy występuje wówczas, gdy towar jest niezgodny z umową. Określenie,
kiedy towar jest zgodny z umową zawarte jest w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).Tekst ustawy
dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka
konsumencka/regulacje prawne. Powołany przepis stanowi, że towar jest zgodny z
umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle
używany (buty nadają się do chodzenia), oraz gdy jego właściwości odpowiadają
właściwościom cechującym towar tego samego rodzaju (np. w parze obuwia oba buty
są tej samej długości, tego samego koloru, występuje zgodność z normami
branżowymi, itp), a ponadto gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru
tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy ...
Myslę, że nie ma norm okreslających minimalny "przebieg" obuwia. Proszę
spojrzeć na stronę www.pkn.pl, na której będzie mógł się Pan zapoznać z PN.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: reklama
Ad. 1. Relacje między pracownikiem a pracodawcą nie są materią prawa
konsumenckiego i trudno mi się w tej kwestii wypowiadać.

Ad. 2. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie
wymagają okazania paragonu przy składaniu reklamcji. Zgodnie z art. 6 kodeksu
cywilnego konsument musi udowodnić, że nabył określony towar u konkretnego
sprzedawcy w okreslonym czasie. Dowodem na wykazanie tej okoliczności nie musi
być paragon. Może to być wyciąg z karty kredytowej, świadkowie itp.

Ad. 3. Nie można zabrać towaru i za niego nie zapłacić, gdyż nie jest to umowa
darowizny.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: zła instrukcja podstawą do reklamacji?
Tak, niedokładna instrukcja obsługi może stanowić podstawę dochodzenia roszczeń
z tytułu niezgodności z umową. Art. 6 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej stanowi, że za niezgodność towaru z umową uważa się również
nieprawidłowość w jego zamonotowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez (...) kupującego według instrukcji otrzymanej przy
sprzedaży. Jeśli zatem postępował Pan zgodnie z instrukcją, a mebla nie da się
zmonotować, to sprzedawca ponosi odpowiedzialność. Jeżeli od zakupu nie upłynął
jeszcze termn 6 miesięcy, to w razie sporu sprzedawca będzie musiał wykazać, że
sprzedał towar zgodny z umową.

Pozdrawiam serecznie,
Marek JanczykTemat: stuki w silniku AR 156 1,8 (pilnie)
Witam! proponuje wejsc na strone sejm.pl i sciagnac ustawe o szczególnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego. nie do
sadu,tylko do dealera , postraszyc ich ustawa i zagrozic sadem!!!! prawo
zmieniło sie na korzysc konsumenta (ustawa zastapiła dotychczasowa rekojmie) i
daje ogromne mozliwosci dla oszukanych konsumentow,dealer z pewnoscia o tym
wie . zrobisz jak chcesz,ale w tym wypadku, mozna wiele zyskac. mozesz przeciez
dogadac sie z dealerm na zwrot czesci kosztów. Pozdrawiam ŁukaszTemat: Aparat fotograficzny
Jeżeli aparat nie posiada funkcji, o których była Pani zapewniana przez
sprzedadawcę, to oznacza, iż jest on niezgodny z umową, a sprzedawca ponosi za
to odpowiedzialność. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej może się Pani domagać wymiany, a jeżeli będzie to
niemożliwe (bo wszystkie apataty tej serii nie mają funkcji makro), to może
Pani od umowy odstąpić i zażądać zwrotu ceny. Swoje roszczenia proszę kierować
do sprzedawcy. Warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest zawiadomienie
sprzedawcy o opisanej przez Panią niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej
wykrycia. Proponuję jak najszybciej złożyć reklamację.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja krótkofalówek- proszę o pomoc
Proponuję odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy. W tym celu proszę
napisac oświadczenie, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
odstępuje Pani od umowy sprzedaży krótkofalówek i domaga się Pani zwrotu
pieniędzy. Proszę jednocześnie zaznaczyć, że odstępuje Pani od umowy, gdyż
dotychczasowe próby doprowadzenia towaru do zgodności z umową nie przyniosły
rezultatu, a kolejna naprawa lub wymiana naraża Panią na znaczne niedogodości.
W przypadku trudności z odzyskaniem pieniędzy proponuję zwrócić się z prośbą o
pomoc do swojego rzecznika konsumentów.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja w EURO-NET
> jest jakis maksymalny
> czas na naprawe gwarancyjna?
> po jakim okresie oczekiwania moge zadac
> od sklepu nowego aparatu?czy moze mam czekac kolejny miesiac?

To wszystko jest określone w warunkach umowy gwarancyjnej.

Może Pan spróbować zażądać zaniechania naprawy gwarancyjnej, odebrać
urządzenie z serwisu i zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem z
tytułu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej -
jeśli jest Pan konsumentem.
Temat: mkeping@wp.pl
Witam
Niestety ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie precyzuje
czasu naprawy, reguluje tylko termin jej rozpatrzenia. Okres ten wynosi 14 dni
kalendarzowych. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w
terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jesli żądał Pan naprawy
to pozostaje poczekać na powrót sprzętu z serwisu, przy czym termin 28 dni
roboczych nie ma tu nic do rzeczy, wynika on prawdopodobnie z warunków
gwarancji z której Pan nie korzysta. Ustawodawca określił ten termin jako
odpowiedni co jest pojęciem względnym. Natomiast co do drugiej części pytania,
wydaje mi się że sprzedawca nie miał obowiązku udzielania porad dotyczących
uprawnień konsumentów. Jeśli się mylę to proszę Panie Marku o sprostowanie.
Na pewno nie mógł nie przyjąć reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową
jeśli z takim żądaniem Pan wystąpił, ale z treści postu wynika że nie miało to
miejsca.

Pozdrawiam
Sebastian KasprzakTemat: Reklmacja butów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (tekst ustawy zamieściłem w wątku nr 72) może Pan w pierwszej
kolejności domagać się jedynie naprawy lub wymiany. Żądanie zwrotu gotówki może
mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, tj. gdy na przykład sprzedawca
nie wymieni lub nie naprawi rzeczy w odpowiednim terminie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: aukcja Allegro
Jeśli umowa rzeczywiście została zawarta w drodze licytacji, to nie ma Pan
uprawnienia do jej odstąpienia. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22,
poz. 271 z późn. zm), który stanowi, iż przepisów o umowach zawieranych na
odległość nie stosuje umów sprzedaży z licytacji.
Może Pan jednak reklamować niesprawną baterię na podstwie ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). Tekst ustawy znajduje się na
stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(www.uokik.gov.pl) w dziale "publikacje". Zgodnie z art. 8 powołanej ustawy
może Pan w pierwszej kolejności domagać się wymiany baterii na nową wolną od
wad, co polecam uczynić.
Z poważaniem,
Marek JanczykTemat: Kominek i instalacja c.o.
Na dochodzenie swoich praw przed sądem jest jeszcze za wcześnie.
Może Pan skorzystać z praw wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 200r . o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... (tekst ustawy dostępny jest
na stronie www.uokik.gov.pl w dziale polityka konsumencka/regulacje prawne) i
powołać się na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową.
Zgodnie z art. 6 ustawy za niezgodność uważa się również nieprawidłowość w jego
zamontowaniu.
Z oprzedstawionego opisu wynika, że kilkukrotnie wzywał Pan firmę do usunięcia
wad, a sprzedawca tego nie zrobił. Może Pan w tej sytuacji od umowy odstąpić i
zażądać zwrotu pieniędzy. Proponuję napisać do firmy oświadczenie, iż w związku
z nieusunięciem niezgodności towaru z umową w odpowiednim czasie, odstępuje Pan
od umowy i żąda zwrotu pieniędzy. Pismo takie proszę przesłać listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
P.S. Powoływanie się na okoliczność, iż kominek został wykonany z innego
materiału niż Pan sobie wyobrażał nie ma sensu. Byłaby to poważna usterka,
gdyby rodzaj materiału został określony w umowie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Zmienione oprogramowanie tel. kom. przez operatora
Będzie się Pan musiał pogodzić z brakiem możliwości wgrywania aplikacji przez
kabel usb. Zakładając nawet, iż ten telefon jest niezgodny z umową, to na
podstawie przepisów naszej ustawy mógłby Pan co najwyżej od umowy sprzedaży
telefonu odstąpić (ale tylko telefonu) i zażądać zwrotu pieniędzy (co przy
promocji jest rozwiązaniem mało satysfakcjonującym), o ile oczywiście
niezgodność ta jest istotna. Jeśli jest nieistotna, to mógły Pan domagać się
tylko obniżenia ceny.
Żądanie wymiany lub naprawy (przywrócenia poprzedniego oprogramowania) telefonu
może być przez sprzedawcę skutecznie zablokowane, gdyż ten sposób doprowadzenia
telefonu do zgodności z umową byłby niemożliwy (przywrócenie oprogramowania),
albo nadmiernie kosztowny (wymiana aparatu) - art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja pierścionka
W moim przekonaniu opisana przez Panią usterka świadczy o niezgodności towaru z
umową i ma Pani przede wszystkim prawo domagania się nieodpłatnej naprawy lub
wymiany. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie
nakładają na konsumenta obowiązku dostrczenia metki towaru. Może więc Pani
odmówić, bo nie ma Pani takiego obowiązku, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
aby tę metkę dostarczyć. Obowiązujące przepisy nie stanowią tamy dla możliwości
sprzedawania towarów wadliwych. Nieliczne wyjątki dotyczą ściśle określonych
produktów, np. wpisanych do rejestru produktów niezbezpiecznych.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Paragon bez pieczątki sklepu
Przepisy o rękojmi nie obowiązują już w obrocie konsumenckim. Obecnie
sprzedawca odpowiada na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, w której zawarto przepisy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata i dotyczy również rzeczy
przecenionych (pełny tekst ustawy zamieściłem w wątku nr 72).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: ERA i inne sieci
Obowiązujące przepisy nie określają minimalnego okresu, na jaki powinna zostać
udzielona gwarancja. Stąd okres jednego roku jest jak najbardziej dopuszczalny.
Nalezy jednak zwrócić uwagę, iż gwarancja jest jedynie dodatkowym
zabezpieczeniem interesów konsumentów. W przypadku ujawnienia się "usterki"
interesy konsumenta przede wszystkim zabezpieczają przepisy ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (pełny tekst
ustawy zamieściłem w wątku nr 72), w której uregulowano instytucję
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową.
W opisanym przypadku po okresie gwarancji można dochodzić odpweidzialności od
sprzedawcy i domagać się naprawy lub wymiany telefonu jeszcze przez 1 rok.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Wadliwe obuwie
Może Pan wedle swego wyboru zareklamować buty na podstawie gwarancji lub, co
bardzie polecam, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (tekst ustawy zamieściłem w wątku nr 73). Skorzystnie z
przywilejów tej ustawy wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia sprzedacy o tej
niedogodności w terminie 2 miesięcy od jej zauważenia. Zgodnie z przepisami
powołanej ustawy może Pan się domagać wymiany, a w szczególnych przypadkach
zażądać zwrotu ceny. Proponuję to zrobić za pomocą listu poleconego wysłanego
za potwierdzeniem odbioru.
Z doświadczenia jednak wiem, iż dochodzenie odpowiedzialności ze względu na
przyczynę Pana reklamacji, będzie wymagało trochę cierpliwości. W razie
wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (833-19-51).

Pozdrawiam,
Marek JanczykTemat: gwarancja , cena ,co dalej?
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie reguluje tej
kwestii, przypuszczam, że warunki gwarancji również.

Trzeba pamiętać, że sprzęt taki jak telewizor (generalnie: elektronika) starzeje
się moralnie i traci na wartości lawinowo. Proszę sobie wyobrazić, że sprzedawca
zaoferowałby Panu jednak wymianę urządzenia na ten sam model - wówczas wart 3939
zł, obecnie wart, powiedzmy, 1700 zł. Na Pana szczęście tego produktu nie ma już
nawet w magazynach, dlatego zaproponowano Panu urządzenie o lepszych
parametrach. Fakt, że o wartości, powiedzmy, 2000 zł.

Ustawa mówi (art. 8. ust. 1.) o tym, że może Pan żądać wymiany sprzętu na nowy
bądź doprowadzenia do stanu zgodnego z umową przez naprawę, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe bądź niosą za sobą nadmierne koszty. W tym przypadku
sprzedawca zaproponował Panu wymianę rzeczy - i to na rzecz o lepszych
parametrach. Dopiero gdy Pana żądanie jw. nie byłoby spełnione, miałby Pan prawo
żądać obniżenia ceny (opustu) lub odstąpienia od umowy. Ale zostało spełnione.

Jakkolwiek rozumiem Pana żal, to ustawodawca nie pozostawia wątpliwości: jest
Pan w tym przypadku "zwycięzcą" gdyż stał się Pan szczęśliwym właścicielem
lepszego telewizora niż ten kupiony pół roku temu.

Pozdrawiam,
g.
Temat: reklamacja w KapHalu
Jestem ciekawy jak to sprzedawczyni udowodniła?
W opisanej przez Panią sytuacji znajduje zastosowanie ustawa o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst ustawy zamieściłem w wątku 73). Z
przepisów tej ustawy wynikają w tej sprawie dwie istotne zasady. Po pierwsze,
sprzedawca ma prawo do samodzielnej oceny reklamowanego towaru i nie jest
zobowiązany do zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy. Po drugie, jeżeli "usterka" ta
ujawniła się w terminie 6 miesięcy od daty zakupu, to na sprzedawcy spoczywa
ciężar udowodnienia faktu, iż w momencie sprzedaży rzecz była zgodna z umową. W
opisanej sytuacji sprzedawca musiałby udowodnić, iż sukienka została w tym
miejscu prawidłowo zszyta. Ogólne stwierdzenie, iż to Pani wina jest
niewystarczające.

Pozdrawiam,
Marek JanczykTemat: RĘKOJMIA
Obecnie występują dwa reżimy odpowiedzialności sprzedawcy.
W obrocie konsumenckim, tj. w przypadku umów zawartych między konsumentem a
przedsiębiorcą obowiązuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (treść ustawy została zawarta w wątku nr 73), w której została
uregulowana instytucja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową.
W obrocie dwustronnie profesjonalnym, tj. w przypadku umów zawieranych między
przedsiębiorcami oraz w pozostałych przypadkach (np. w przypadku umowy
zawieranej między osobami "prywatnymi") obowiązują przepisy kodeksu cywilnego o
rękojmi, tj. art. 556 - 576.

Z poważaniem,
Marek JanczykTemat: ERA i inne sieci
ERA i inne sieci
Witam,

Wszystkie polskie sieci telefonii komórkowej wystawiają gwarancję na telefon
na okres jednego roku (!), natomiast umowy w wiekszości przypadków sa
podpisywane na okres dwóch lat. Co mam zrobić, gdy powiedzmy telefon zostanie
uszkodzony, zepsuje się itp. po okresie gwarancji? Czy można odstąpić od
umowy, czy raczej domagać się wymiany telefonu na wolny od wad. Jak się ma do
tego ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej? Czy można zgłosić zapis o rocznej gwarancji na telefon do
jakiejkolwiek organizacji obrony praw konsumenta jako niezgodny z powyższą
ustawą??

PozdrawiamTemat: reklamacja butów niezasadna
Odpowiedź ze sklepu już Pan otrzymał. Okoliczność, że została ona podpisana
przez rzeczoznawcę nie ma znaczenia, gdyż sprzedawca nie musi odpowiadać
osobiście i może zlecić tę czynność osobie trzeciej. Rzeczoznawca dokonał oceny
technicznej obuwia oraz udzielił wyjaśnił Panu treść jednego z przepisów ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, zgodnie z którym po upływie 6
miesięcy od daty zakupu, konsument musi udowodnić, że niezgodność (wada) była w
rzeczy już w chwili zakupu. Rzeczywiście przepis tak stanowi. Oznacza on, że po
upływie 6 miesięcy w razie sporu co do istnienia niezgodności (wady) ciężar
wykazania jej istnienia już w chwili zakupu spoczywa na konsumecie. Powyższa
regulacja istotnie ogranicza prawa konsumentów. Jeżeli chciałby Pan dalej
dochodzić odpowiedzialności od sprzedawcy musiałby Pan udowodnić, że buty były
niezgodne z umową już w chwili sprzedaży.
W zakresie kosztów przesyłki przepisy stanowią, że pokrywa je sprzedawca tyko
wtedy, gdy reklamacja była zasadna, tzn., gdy w towar był niezgodny z umową
(wadliwy).
Napisał Pan również, że buty objęte były roczną gwarancją. Gwarancja jest innym
instrumentem prawnym niż odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności
towaru z umową. Z tytułu gwarancji odpowiada ten, kto jej udzielił. W przypadku
gwarancji nie musi Pan dowodzić, że buty były wadliwe od samego początku, ale że
wada istnieje teraz. Nie zmienia to jednak faktu, że w razie sporu musi Pan
istnienie tej wady udowodnić, co będzie trudne przy takiej opinii rzeczoznawcy.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk